ÿ
Î å
è û
ì
å és î å
ÿ
à
ÿ

ß

Többek között à, Ñ.Â. à, À.À. î Ç é è à è û 2011
ÿ à ì ì è, è és è. û à é è À â . és à é és à és õ õ õ à ( î ο à). û à å é û és Ì és ì õ. à à î à é A VILÁG ELŐNYEI ûé û à î.

à à ÿ , , â, â- â, Â és â õ â.
à û î è 2010
ÿ à î à 4 à Ó ì. a. É. Ï. .4a.44

Å û è û ÿ Ð- â. ÿ és ÿ Ð- â. ÿ à. ÿ õ õ é.
û À è és å Ð é 2009
és å õ é: ò é ò, é és és És é о é é о (a). , é è è ...
ÿ à ü. é. a. 2008
å è. û è. û è. û è. å è. À è.
Í Ð.Â. ÿ ÿ 2006
ÿ à, å à å És é, õ és és ì õ â ( ÿ ÿ) î о о я å. Î è, î å û. î ÿ ÿ ÿ û És ÿ és a. Î ò ä é, és õ å õ é î и î. , Å és and à ó, é, â õ És î ÿ õ, és És ÿ å õ é és ì. Â å é, é, î- é û å î ò ü É és é És ç ÿ ì å î. Â é å ÿ ÿ ÿ é ì Å ÿ å å â é è, ÿ ÿ ÿ - å î à î à.
Ì.Â.à À è a Õ é: å ÿ 2004
 õ õ û û és õ é î ó é õ é. û ÿ è és õ é , å ÿ ñ þ és Î ï î ÿ, î é.

Å ÿ û ÿ é, õ þ î ì î Î és és û ÿ è è ÿ »
Ëí Ë.Â, é Ì.Ð. ÿ, ÿ è és ÿ â à és és 2001
ÿ ÿ ÿ À és , valamint à ¢ és és. Å î ÿ ì ì ÿ à ó é ñ És a è , Ì és é è, à å Ì î å ñ é és è és és é .

Ê í ÿ â õ è õ õ õ é.
Í Â.Ò., â À.È. ÿ: î é. ü 1 2001
û û û û És ÿ és. Â ì å ñ é és û å, å és å és , és â. À és î à û ÿ î ËOP- à. Î é és î û ÿ à és , ,, és ,, valamint, a.

Î û å ÿ è ñ, és ËOP- â, å ÿ ( , Ç, ñ, ç à, ÿ, Ä). û î à â è. å és î þ è és és a â å.

è è è è è è è è è è è è è è è
Í Â.Ò., â À.È. ÿ: î é. ü 2 2001
û û û û És ÿ és. Â ì å ñ é és û å, å és å és , és â. À és î à û ÿ î ËOP- à. Î é és î û ÿ à és , ,, és ,, valamint, a.

Î û å ÿ è ñ, és ËOP- â, å ÿ ( , Ç, ñ, ç à, ÿ, Ä). û î à â è. å és î þ è és és a â å.

è è è è è è è è è è è è è è è
Èâ .Á. í Â.Ð. ( ä.) ÿ 2000
û û û û î é és, és è è Ð â. à ÿ à és õ õ è Ö. å û ÿ è è, à Å å ÿ î és é és â és é.
1 2
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com