ÿ
Î å
è û
ì
å és î å
<< ÿ ÿ >>

És å û.


ì - î ë, Å é è ü å û â è.
 å 1950-es években. à ÿ, ö è ö, è, î, ó , ü ü à; å ü. Î î ì ì î, î ì ì Ì ÿ é è. Ñ ​​ õ ð и и, î, ì о þ ü è â å â à.
Ó ÿ à â â Â ì à, û ü å à þ À â è, Å és a ì ü í és à.
å å à à ü ê a Ò þ ü És és õ é, ÿ é é ê â. , à ,, à ê Ì és ÿ î. è è è õ é.
Ì ÿ é þ î - ê (GTF), ò å õ â ì, ÿ, ì ì ü â ì à. Ð õ õ õ ñ î ì. å , ò ò â è À è ÿ ..
å ç î î à (Beltsville kutatóközpont) û ñ ì, î ì ò þ ÿ , , , â ü, ò å û ê ì, ÿ â ēè.
, â å É ì és " å û ûò õ â. ì ì, ÿ õ ü. Å és à és és Ò ê (( (, ü, û, ü) és ì és ÿ és.
Ò ò î í ÿ és à, î on ü ò ê ê ê î ÿ.
ü à ÿ î ÿ ÿ à è å î ÿ, és ì å, és ì ì è ( è é, õ ê o). ò à î és ò ü о, ( ), Å ÿ à ñ ì ò å , è és î ÿ, î ò å î ÿ è, à å .
Î å ÿ è, î Î à â x x a ü å ì ì, ê à ÿ à à. K î, î â õ õ ò Å î é ì.
Î þ, ó â î ( À), ÿ õ ì à ÿ. î ò (pikolinát) à î ÿ ì . , , å ÿ î 40% î à. õ é à à è о î 1%. ÿ à ç õ â о å 10 â.
Ç î ÿ â » ÿ å ì ì à. À â â å å î é , ÿ és î à, ÿ ÿ on à â Éjszaka a kék Ö. Î î å à â õ õ, å , , ò, , , å, õ.
Ê þ, ì î ÿ, î ç â, õ é é å. å î, å å â ò ñ ÿ à ç à. é ê, ÿ à ÿ, Î ì ì, ÿ â ì å à, ì, ì, о о ä. Ò ü, î ñ És , Ò, î és å ò à.
Å è ê ÿ ü é ò ì, ì ÿ à és és ì ( ì a é és à õ õ). å ÿ å ì, ì î Ò ü à à k ÿ à é.
Î å å î é î- õ ê ü å , û ì. ó þ, þ õ és és. À , å, ì å î ÿ. 200 és 200 À à à à à, Ü þ ñ õ ì ì.
å à à (króm-nikotinát), î ê GTF, Î â Å à, î ü ê å ( Ü å ) ò ü ÿ à â à à. å ÿ è, î û â .
î, î DiSilvestro, å å å ò ÿ Ì ÿ és ÿ à â és ì ÿ. Å î è ó, þ ò Я és ñ és és è. , Î, î å å ÿ â â és à å GTF.
Î å és û å å î ó ó à à. Â ì és ì í ñ é é ( pikolinsav). , È, å î å, és å à ó õ â ü ç. ò, è è ü, î å è û é, é Å è Nutrition21, о þ о, þ þ à à ñ é é Chromax.
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ = à =

És å û.

 1. Û
  ò ü ê Ï ñ ì õ é. Î ÿ î ó ó ÿ î û, о о â õ â õ é è. Ì å å î é ò â ÿ És â ü . ü
 2. î- ÿ à õ â.
  û - î å û, ÿ â A cselekedetek 1: 100,000 è. ì ò å å û, â ÿ ÿ ÿ ,,, å û î û ÿ ,,,, Å ÿ î ÿ õ õ â
 3. Å ñ è è
  Ü ÿ ü è :::, a, à è D. D. D. û û û â ª 4-6. Az å é, é és é è és à ( à 3) Å õ õ é: á ó é î à, å à é û
 4. û
  î. î ÿ à é, õ å, å, о я õ è Î- õ õ, ò â ûâ, õ ð è à â. és a a ÿ a a í. ÿ ì Â12 és ÿ à. ü: û - 10 és û -18 ãã és. è
 5. û
  Î à â å a . î î ÿ à à, à, â. Ö ü És ð â, ò Ü â å à â õ. Ê ÿ ü . , , å, è, ó. Î î à ò ÿ à (Dolp,
 6. È û ( å à)
  å à ÿ è És és és. å ç õ ò þ ü â å, å Å õ ñ é î. és 60 o-è â. ___________ __ ÿ î ÿ ê ì î å (â ˘ â, ¬ â "˘ 60% ½ Fe â å), ÿ, å å
 7. És û è û â ÿ
  Å è ñ é é û î à ì ó. Å å è, ÿ â õ õ, î ÿ è; å è ÿ , å î ü è ü â ó. Ì ì, î ü å és  è
 8. í és és [ à ( í, í, í és å )]
  Ss À å, ÿ ü. Â õ õ ÿ ÿ ( ð, à), е , å õ â. ü é è è à, è û, ÿ, ÿ ÿ. Ss À Å | å à ñ à, å â ( î, à, 20 20-40 ã
 9. Ü è â és És ÿ é
  92 ç 92 ÿ å 81 Ò â º à à. å à ò â és é. ÿ å 50 000 õ , és û ÿ ÿ é, î- é, é, é è õ ì; ò å å î õ é, õ õ, è,
 10. Â Û
  Î â € â € œû à 60-100 -1à à 1 ã é û à è ÿ â ì â és â és ñ ì Ò â a a a a a a a î å és à. És és à à ÿ, å à â è, ÿ ü î- õ
 11. Å Å À, Û, Û Â È
  6ò 6 õ ï õ â, 3 ç - - - - , û è u. å å à - û, å À és à - ÿ Å és és. è, û è û û ÿ ñ ñ ì è. î è, ÿ És ì ç 1 ã ã à, ÿ é
 12. Íà Í.À., à È.Í .. û и û â å à- à, 2009

 13. å ÿ
  Î þ î ì és ì, ì ì ò õ õ õ é, ç- à õ å è õ о и ». . , Ð, å à ( å) ì ç å õ è å õ ç õ é. , Î, î î ñ ì, î õ ò â ã ã î î å ó ó,
 14. Å Û
  û û û, Î ÿ ç à, î ÿ Î ñ ì â å õ õ é. , Ð, ü ò û, å és è. ÿ õ â és â 7 - 8 ç ò a. ( ,,, û û ì, ê ê î
 15. å û.
  Ç é, í ç î î â ÿ, î â é å. À ê . å å û î ÿ о ê " é" ; è; à à à à ì ì ì, É ë ì és î
 16. û - å!
  ò és ç î à,, ó és õ î: Î ü ì ä ê þ, à å ü à õ õ. ûå û å î ü, î ü ÿ î. 3è 3 ü ( î ü, à å ü), És d.ä., ì ü à û. ü ÿ é é ( î à 3 à). , Î, ü ü ÿ à és ( å ì î î .
 17. Å Å È
  È Ä. í (Stanley D. Freedman1) å. Â 50-õ õ î î, î ü å ó À , on és č ŕ Mycobacterium. ÿ õ â, ÿ à És é è õ õ, à à Å. ì. û û û û â U,
 18. Å Û È Å ß
  å és à à à à è, P és és è â õ, à õ ÿ, õ, é È , ÿ ÿ ÿ é é è. å å ÿ à 2-3-é ü, ÿ ü â ò ç 2 ä. ò â ÿ
 19. Å Å È
  ñ Ë. ð (Dennis L. Kasper) å. És à é î â å. Î å å å u. 60 é é, î ÿ és. å û û ÿ à è õ, î â õ î î- î à. è
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com