ÿ
Î å
è û
ì
å és î å
<< ÿ ÿ >>

ä


À à â å, å ÿ ÿ ÿ, о î я , î À å î. å és û. Î ä â ÿ, å û És ð. Î é è, ê, ÿ ê ê a. Î è ì ó à å í õ õ é î å ò. 5 ã - þ ó! .... Î ü å és ÿ â õ. Î à à ÿ õ è é 5a 5 ò - 150 â € ž.
Ä ò ç, ÿ þ é û, þ þ ó õ ì. û é û ò û À â é è ÿ ÿ à é è ò ü â - õ â a. â é é å, о ä я Î â , , to þ é î à ÿ - a.
Ê ê é ç í ÿ é âA ûé û ÿ ê à, î ì ì Ì és à ü å é è.
ß , î î î å é é ä. Ä ü é ò. å à á És ο . Î î é å, à о és és é å, î ÿ è. î ñ å ÿ å é é á. û û é û.
à ì à, â â â è ,, Å å è, è à ì å ò ø ÷. És û , a a a ,, a å à ì, û ì ì å ÿà ÿ à és ". à ÿ ÿ à, þ à à à à ÿ a õ õ â.
Å ê î å è,, î î å ä, é ñ és és. è és é å. , ð, â és ,, - - - Â és ò â.
a ( 0,3 0,3 0,3% a a) ,, Î ñ és és. Ó í î ÿ ì à, és é û. Î à ÿ î ò å Å å å ÿ.
ÿ à ò å à: és ûé û è û. î ÿ, à . és és és és. ç î- é о, k à , , e, û, û ç à û, û è è. , , a, ,,,, ü å ö ç é à ì És ò é û.
ó å És És é û ò ÿ, ÿ ÿ õ é à, ÿ é ì ÿ, és ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ ÿ . Î î és î î ÿ é â , î õ à å ÿ és é è. Å å ÿ å ê És å, Å þ ó, è å .
<< ÿ ÿ >>
= è ê þ = à =

ä

 1. ä
  ä ÿ ì ì â å û, å ÿ ÿ ÿό (((1)). ÿ, ÿ ÿ à я ÿ ÿ és à â (2). î ÿ è és
 2. Ä
  ü å í í, é é þ ó. ŕ, è å î å,, ì å à és à. î û ü ü ÿ, ÿ о ñ ÿ î à. ù, é à é è è, é ,, ì ì. Ì î ò ó, î é
 3. ä
  Ss À És És â à â å és î õ å. ûå û à, å ü, ò å és Ò. Ss À 0,5-0,5% ð- à à ÿ és è à. ò â â î å â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â â À â è. å à Ò î
 4. å è
  ß ü é é è â és Ó é ñ é é à ä ê Ð и ÿ о ì. Å å ÿ â é é å. 2.2 2.2 2.2 2.2 2.2 ÿ . Ò ò ë â å û å å. És û ü è è,
 5. Í
  Ê î à é û ÿ ó å , és å és ü à ÿ é és é û. 1899 ó ç ë í k, é ä. Ò к л à, å о , , és . Ò ê ã ü ü â À â õ õ,
 6. É ç è é ç
  õ â, õ , Ö. Ã å ê ì ì és à, é ç, k, î, о о ( 37§ î 37,8 Ñ) és þ ( ñ 100 ° 100 ° C). Å és ò á, þ þ
 7. î- ÿ à õ â.
  û - î å û, ÿ â A cselekedetek 1: 100,000 è. ì ò å å û, â ÿ ÿ ÿ ,,, å û î û ÿ ,,,, Å ÿ î ÿ õ õ â
 8. é é á
  ç ò ÿ ó õ, å î ó í, ó õ å û ÿ é é á. ÿ õ à ò ÿ ÿé és é û ( é és é á) és å à à és â. Ç ó õ ñ ì ì ì ì õ
 9. Å és é û ( ç)
  ÿ é û ÿ â Ez az 1- à (Ò4) és à (Ò3). ÿ ü à - å â Å õ â: ÿ ü â ì 75ò 75-150 ã. û û a. Ü û ò þ ü
 10. Å è é è
  ÿ és a. Â és ñ é û à À ì, ì, ì és ì ì. å è î ÿ, é è è Í, ä Í és â þ ó, î ó é î à, ÿ å è, û, û, я å
 11. Ð â ÿ è ê
  ð à о о õ я, ÿ ä É , û, , ü, ü î ÿ à å a. å à â ÿ è ê: Å å û õ â: û, í, ä è û à,
 12. Ss Ö, Õ Ò É Û
  à, å ò é û è å ÿ És â è, , ÿ à à è és õ é, à és â ì, ò. és å körülbelül ò þ ü, í, ä, ä ì å and я ñ è è
é ë "MedguideBook" © 2014-2016
info@medicine-guidebook.com